Varenje metala – vrste zavarivanja i koji su vam alati potrebni?

Varenje metala – vrste zavarivanja i koji su vam alati potrebni?

Varenje metala definiše se kao proces spajanja dve ili više površina istog ili sličnog materijala i to na različite načine, što zavisi od vrste materijala i estetskih potreba finalnog proizvoda.

Kod zavarivanja dolazi do topljenja materijala za spajanje lokalno na mestima gde će se kreirati zavareni spoj.

Iako postoje druge, varenje metala različitih vrsta je najćešće. Proces varenja metala je od izuzetne važnosti za mnoge industrije, kao što su: brodogradnja, izgleadnja mostova, automobilska industrija, naftna i energetska industrija.

Zbog toga smo rešili da odgvorimo na pitanje: “kako se vari metal?”, odnosno da ukažemo na najvažnije metode ovog procesa, koji se alati koriste i na kojim tipovima metala.

Pogledajte i kompletnu ponudu alata za zavarivanje i opreme za varenje visoke funkcionalnosti koja će vam biti neophodna tokom obavljanja ovog procesa. U Mixal online prodavnici alata i opreme smo pripremili odličan asortiman za sve profesionalne i hobi varioce.

Vrste zavarivanja metala – kako ih možemo podeliti?

Metal se u mnogim industrijama obrađuje na različite načine radi dobijanja finalnog proizvoda. Pored uređaja kao što je plazma za sečenje metala koja služi za razdvajanje na više delova, u upotrebi su i uređaji za zavarivanje čija je namena suprotna i odnosi se na spajanje više delova.

Vrste zavarivanja kojima ćemo se baviti u nastavku razlikuju se prema korišćenju različitog alata, odabiru postupka zavarivanja i potrebama izgleda krajnjeg proizvoda.

Vrste zavarivanja delimo na sledeći način:

 1. zavarivanje topljenjem koje se deli na dve podgrupe:
  1. elektrolučno zavarivanje – deli se na podgrupe: elektrolučno zavarivanje, tig zavarivanje i migmag zavarivanje;
  2. plinsko zavarivanje (autogeno zavarivanje);
 2. zavarivanje pod pritiskom koje se deli na dve podgrupe:
  1. kovačko zavarivanje;
  2. elektrootporno zavarivanje.

U nastavku saznajte više najvažnijim metodama za zavarivanje metala.

Varenje metala – vrste zavarivanja i koji su vam alati potrebni?

Ručno elektrolučno zavarivanje – rel zavarivanje

Ručno elektrolučno zavarivanje (rel zavarivanje) podrazumeva uspostvljanje luka između vrha elektrode i površine koja se obrađuje uz strujni napon. Uz pomoć luka čija je temperatura oko 4000 stepeni Celzijusa vrši se topljenje radnog materijala.

Kako bi se uspostavio luk potrebno je da se napravi dovoljan razmak, odnosno međuvazdušni prostor između dva provodnika struje.

Uslovi za uspostavljanje luka pri elektrolučnom varenju:

 • dovoljno električne energije;
 • optimalan ukupni otpor strujnog kola;
 • jonizacija vazduha između elektrode i predmeta zavarivanja;
 • iz katode, negativnog pola generatora, potrebno je da stiže optimalna emisija elektrona.

Električni luk se stvara između elektrode i metala, koja se sastoji od elektrona i pozitivnih jona, dok pri sudaru elektrona sa predmetom obrade od metala dolazi do njegovog topljenja. Dolazi i do zagrevanja elektrode koja se topi, te usled magnetne sile stvara sitne kapljice za zavarivanje.

Držač elektroda će vam omogućiti držanje i usmeravanje elektrode na odgovarajuću razdaljinu.

Ovaj postupak je veoma jednostavan, isplativ i koristi se pri zavarivanju svih vrsta metala. Takođe je primenjiv u različitim položajima i teško dostupnim mestima.

Pored prednosti, nedostaci ovog postupka su takođe brojni, a to je da rel zavarivanje stvara puno dima, postoji mogućnost greške usled ručnog rada, stvara se puno otpada i moguće prekidanje luka za varenje.

MIG Mag zavarivanje – kontinuirano uz žicu

MIG MAG zavarivanje kao i ručno elektrolučno, pomoću elektrode obavlja zavarivanje, osim što je sada luk zaštićen u plinskoj atmosferi. Luk se održava između vrha elektrode, odnosno žice i metala koji se vari.

U slučaju kada se kao zaštitni plinovi koriste oni neutralni ili inertni, poput argona, helijuma, ili mešavine, onda postupak nazivamo MIG zavarivanje (Metal Inert Gas).

Kada ulogu zaštitnog plina preuzimaju aktivni plinovi, kao što je CO2 u kombinaciji sa drugim plinovima, onda proceduru nazivamo MAG varenje (Metal Active Gas). Između ostalih, CO2 aparat za varenje možete pronaći u našoj bogatoj ponudi i odabrati uređaj za efikasno MAG zavarivanje.

Pri ovim postupcima se kao elektroda koristi namotana žica koja se potiskuje kroz pištolj za zavarivanje do mesta topljenja, u električnom luku topi i prenosi na rastopljeni metal.

TIG zavarivanje – stvaranje luka uz pomoć netopljive elektrode

TIG varenje (Tungsten inert gas) podrazumeva uspostavljanje električnog luka između volframove netopljive elektrode i metala koji se obrađuje uz zaštitu neutralnog ili internog plina.

TIG zavarivanje omogućava veoma kvalitetno i precizno spajanje delova metala koji se obrađuju, pri čemu se nekada dodaju materijali za spajanje. Argon i helijum koriste se kao zaštitni plinovi za kreiranje atmosfere oko luka.

Evo i prednosti ovog načina zavarivanja:

 • stabilan luk za visok kvalitet obrade;
 • odličan za obradu veoma zahtevnih materijala;
 • homogenost zavarenih spojeva i visok nivo estetike.

Varenje metala na ovaj način ima i svoje mane, kao što su: mala brzina, mogućnost obrade tankih materijala, skupa oprema, plin i volfram.

Bez obzira za koju se opciju odlučite kada je u pitanju elektrolučno zavarivanje, preporučujemo da pogledate kakvi su aparati za varenje u našoj ponudi i odaberete model koji će savršeno odgovoriti na sve potrebe za varenje.

Pripremili smo odličnu ponudu, bez obzira da li vam je potreban TIG aparat za varenje, MAG/MIG aparati za varenje, aparat za varenje sa punjenom žicom.

Varenje metala – vrste zavarivanja i koji su vam alati potrebni?

 

Plinsko zavarivanje (autogeno zavarivanje) – jedan od najstarijih postupaka

Plinsko zavarivanje je jedan od najstarijih i najkorišćenijih postupaka pri zavarivanju. Sagorevanje gasova u kiseoniku utiče na stvaranje toplotne energije zadužene za varenje metala.

Od gasova se koriste acetilen, vodonik, propan, butan, metan. Razmera gorivih gasova i kiseonika je 1:1 kada je potrebno obaviti zavarivanje, dok se za sečenje materijala doprema još kiseonika.

Oprema koja će vam biti potrebna za varenje metala kod ovog postupka jesu: boce za autogeno varenje, ventili, cevi za zavarivanje, gorionici i plamenici.

Ova metoda koristi se prilikom zavarivanja čelika, bakra, aluminijuma i njihovih legura. MIG MAG zavarivanje je kao novija i efikasnija metoda preuzela mnoge radne zadatke gorionicima, koji se najčešće koriste za jednostavne procese varenja.

Varenje metala različitog karaktera

Varenje metala kompleksan je proces iz nekoliko razloga, a jedan od njih jeste što definitivno morate biti upoznati sa ponašanjem različitih vrsta metala i koje metode odgovaraju njihovoj obradi.

Pogledajte i vrste metala koje smo izdvojili:

 • nelegirani konstrukcijski čelici – sadržaj ugljenika je ovde manji od 2%, a ukoliko je veći od 0,25%, neophodno je zagrejati čelik pre obrade elektrodama;
 • niskolegirani konstrukcioni čelici – vrlo pogodni za zavarivanje kada nivo ugljenika ne prelazi 0,22% – bazične elektrode sa dodatkom legirajućih metala;
 • niskolegirani čelici sa većom čvrstoćom – lako zavarivi uz prethodno zagrevanje;
 • visokolegirani konstrukcioni čelici (legure čelika sa hromom) – pri zavarivanju potrebno zaštititi var od kiseonika;
 • zavarivanje aluminijuma – moguće uz sve vrste zavarivanja, dok su posebno pogodni TIG i MIG zavarivanje;
 • zavarivanje bakra – pogodno MIG i TIG varenje, kao i rel zavarivanje uz odgovarajuće elektrode i kratak električni luk.

Za sam kraj želimo da naglasimo kako je varenje metala interdisciplinarna metoda koja podrazumeva poznavanje nekoliko oblasti kao što su: metalurgija, termodinamika, elektrotehnika, hemija, informatika.

Pojedini poslovi zavarivanja mogu se obaviti veoma efikasno uz jednostavne procese varenja, dok je kod drugih ipak potrebno znatno više umeća i poznavanja rada na mašinama i karakteristika materijala obrade.

Priprema za varenje podrazumeva nabavku i proveru funkcionalnosti svog alata, sticanje potrebnih znanja i adekvatnu zaštitu kao što su maske za varenje i drugo.

Nadamo se da su vam informacije za varenje metala koje smo pružili bile dovoljno korisne, kao i da ćete i sami uspešno obaviti neku od pomenutih procedura uz odgovarajući alat iz Mixal prodavnice alata i opreme.

Lista za poređenje: 0

Uporedi proizvode